กรมการท่องเที่ยวรุกจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรอง มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว จัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “หลักสูตรการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “หลักสูตรการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย” โดยมีวิทยากร ร่วมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์เปิดเผยว่า การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน กระบวนการตรวจประเมิน และการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้มีทักษะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทาง ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด ซึ่งได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจประเมินมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้ที่สนใจทั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ กว่า 60 คน

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่าน ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อ การขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกรมการท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สากลยอมรับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป