สภาดิจิทัล ... มีหน้าที่อะไร?

สภาดิจิทัล ... มีหน้าที่อะไร?

สภาดิจิทัล ... ทำหน้าที่เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านใด?


หากมองในโลกปัจจุบันกิจกรรมในชีวิตประจำวันเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนยีดิจิทัลมากขึ้น เช่น การซื้อสินค้าแบบสังคมไร้เงินสด หรือการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากสื่อที่เรียกว่า เป็นดิจิทัลมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือความคุ้มครอง หรือหน่วยงานที่ดูแล หรือส่วนกลางยุคดิจิทัลอย่างที่แท้ทรู


ฉะนั้น จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนี้ โดยมีหน้าที่ เช่น ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป็นกลไกที่จะกำหนดทิศทางการนำประโยชน์ของดิจิทัลมาใช้อย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐต่อประโยชน์ที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หน้าที่ สภา ดิจิทัล.-----------------------------------------------------------------------


สภาดิจิทัล ... มีหน้าที่อะไร?


- ประสานการดำเนินการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

- เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ในการประสานนโยบาย และดำเนินงานระหว่างรัฐและเอกชน และระหว่างเอกชนด้วยกันเกี่ยวกับงานดิจิทัล

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

- เสนอแนะ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์

- คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของสมาชิกในการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล

- ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

- เสนอแนะการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับดิจิทัลสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

(มีผลให้ใช้บังคับ ณ 1 พฤษภาคม 2562)

ด้วยการผลักดันของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน

(อ่าน พ.ร.บ.ที่

 https://www.etda.or.th/app/webroot/content_files/13/files/Digital_Council_of_Thailand_Act.PDF)

ประกาศความพร้อม สานพลังรัฐ-เอกชน ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทย

(https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000095594)
-------------------------------------

‘ศุภชัย เจียรวนนท์’ ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในหลายด้าน เช่น ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้นในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ