วิศวกรไทย กับทฤษฎี AI ระดับโลก


เนื่องจากช่วงนี้มีการผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และถือว่าเป็นยุค digital disruption ซึ่งมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญ


จึงขอโอกาสนำเสนอ Machine Interactive Environment หรือ MIE ทฤษฎี AI ของนาย ธนิก นิธิพันธวงศ์ ที่ตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Medium ฉบับอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษกับปรัชญาที่ว่า “AI รู้เยอะกว่าเราได้ แต่จะรู้ดีไปกว่าเราไม่ได้”


MIE คือแนวคิดที่ทำมากกว่าการเอาหุ่นยนต์ไปไว้ในห้อง แต่เป็นการแปลงสภาพพื้นที่ใช้สอยให้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และวางระบบกลไกย่อยไว้ตามจุดต่างๆ แล้วให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานโดยมีเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยคอยควบคุมและประสานงาน เพื่อเป็นการเปิดให้มีการนำนวัตกรรม AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสำเร็จพร้อมรับมือสภาวะหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในอนาคต


เรียนเชิญท่านที่สนใจอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่

https://medium.com/@mrthanik/machine-interactive-environment-mie-making-ai-possible-a7947b693bcd

ความเห็นที่ 1
จิราภรณ์

เป็นข่าวสารที่น่าติดตามสุดยอดมากๆคะ >> slotxo

ความเห็นที่ 6
tanyarat

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาความสามารถในการแสดงรำวงมาตรฐานสำหรับครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21 รหัส 629142002 ระดับ กลาง สาระ ภาษาไทย ระดับช่วงชั้น เทคโนโลยี ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).